Abonnementsvilkår for Speaky


Indhold


1. Aftalen

2. Dækningsområde

3. Forbrug i udlandet (roaming)

4. Nummeroplysningsdata

5. Tillægstjenester

6. Mobildatatjenester

7. Simkortet - bortkomst og uberettiget brug

8. Taksering

9. Opsigelse

10. Ændring af vilkår og priser

11. Tvister

12. Klageadgang

13. Ikrafttræden

14. Nyttige numre - kundeservice, fejlmelding og alarmopkald

 

 

 1. Aftalen

Vilkårene for Speaky, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem dig som privatkunde (herefter du) og Speaky CVR. 35414495 (herefter Speaky).

Indeværende vilkår gælder for aftaler om abonnementsvilkår for Speakys mobiltjenester dvs. de supplerende vilkår, som gælder for de tjenester som abonnementsaftalen omfatter.

 1. Dækningsområde

Oplysning om den til enhver tid sandsynlige radiodækning i Danmark fremgår af TDC's dækningskort, da Speaky opererer på TDC's mobile netværk. Opdateret dækningskort kan findes på tdc.dk. Her kan du også holde dig informeret om driftsforstyrrelser. Speaky er berettiget til at afbryde, indskrænke eller ændre din mulighed for brug af tjenester for at sikre tilfredsstillende drift og vedligeholdelse heraf eller for at imødekomme myndighedskrav.

I nogle områder i Danmark vil du bevæge dig mellem det danske netværk og et udenlandsk netværk. I disse tilfælde kan du risikere at roame over på det udenlandske netværk, selvom du befinder dig i Danmark. Det betyder, at dit forbrug vil blive takseret som udlandsforbrug. Det er dit eget ansvar at sikre, hvilket netværk du benytter.

Der kan forekomme situationer, hvor tjenesten ikke er tilgængelig, eller hvor kvaliteten eller dækningen påvirkes. Det kan f.eks. være:

 • Når der udføres arbejde på tjenester eller netværket samt når dette opgraderes og vedligeholdes.
 • Ved national eller international roaming, det vil sige, når bestemte tjenester benyttes via en anden operatørs netværk, som vi ikke har kontrol over, og hvor nogle af vores tjenester ikke er tilgængelige.
 • Hvis din mobil er en model, der ikke understøtter den pågældende tjeneste.
 • Grundet omstændigheder, der ligger uden for Speakys kontrol, såsom forhold, der har at gøre med din mobil, kapacitetsbrister, afbrydelser i tjenester fra underleverandører, fejl i andres kommunikationsnetværk, vejrproblemer eller radioforstyrrelser på grund af tunneller eller andre fysiske forhindringer.

 

 1. Forbrug i udlandet (roaming)

Mobiltjenesten kan benyttes visse steder i udlandet via udenlandske mobiludbyderes net (roaming), da Speaky har indgået en aftale om roaming på TDC's net.

Betaling for brug af udenlandske mobiludbyderes net (roamingafgifter) opgøres løbende på din forbrugsoversigt hos Speaky. For levering og drift af Speaky Mobil. På www.speaky.dk kan du se de gældende roamingtakster.

Der opkræves roamingafgifter både for kald, som du modtager, og kald - herunder datakald - som du selv foretager. Hvis opkaldet viderestilles til din telefonsvarer, betales der for at modtage kaldet, samt at kaldet viderestilles til Danmark. Er der i abonnementet inkluderet en vis mængde udenlandsk forbrug (tale, data, sms/mms), vil der blive takseret efter de gældende roamingtakster såfremt den inkluderede mængde overstiges.

Dit forbrug af samtaler i EU og Norden beregnes og takseres pr. påbegyndt sekund (sekundtaksering), dog således at der for kald, som du selv foretager, takseres for minimum 3 sekunder pr. påbegyndt kald. Dit forbrug af samtaler i resten af verden beregnes og takseres pr. påbegyndt minut (minuttaksering).

Speaky er ikke ansvarlig for dækning, kvalitet, sikkerhed og udbud af tjenester mv. i udenlandske mobilnet. Speaky er herunder ikke ansvarlig for udenlandske udbyderes brug af kundedata.

 1. Nummeroplysningsdata

Du har for hver forbindelse til mobiltjenesten ret til uden beregning at få en kortfattet optagelse i Speakys offentligt tilgængelige nummeroplysningsdatabase (Speakys kundedatabase). En kortfattet optagelse omfatter typisk navn, adresse og telefonnummer (nummeroplysningsdata). Du er ansvarlig for, at optagelsen ikke krænker tredjemands rettigheder. Du kan ved henvendelse til Speaky anmode om ændring af dine nummeroplysningsdata. Speaky registrerer sådanne ændringer i Speakys nummeroplysningsdatabase umiddelbart efter din henvendelse. Ændringer får også virkning for data, som Speaky leverer til tredjemands databaser mv., hvis tredjemand har indgået aftale med Speaky om opdatering.

Du kan kræve hemmeligholdelse af alle eller dele af dine nummeroplysningsdata, som herefter ikke kan benyttes ved udbud af nummeroplysningstjenester og lignende. Du kan herunder vælge at være optaget i nummeroplysningsdatabasen med angivelse af, at telefonnummeret er hemmeligt (hemmeligt nummer) eller vælge, at ingen af dine nummeroplysningsdata oplyses i forbindelse med udbud af nummeroplysningstjenester eller lignende (udeladt nummer).

Speaky er forpligtet til at videregive de nummeroplysningsdata, som registreret i nummeroplysningsdatabasen til alle, der fremsætter ønske herom, herunder adressebureauer samt udbydere af nummeroplysningstjenester og telefonbøger. Nummeroplysningsdata videregives bl.a. til brug for TDC's nummeroplysningstjeneste 118. Nummeroplysningsdata, som du har kræver hemmeligholdt, videregives ikke af Speaky til tredjemand. Videregivelse af nummeroplysningsdata kan dog altid finde sted til alarmtjenesten 112, til politiet og til andre udbydere af telenet og teletjenester i signalerings-øjemed.

 1. Tillægstjenester

Når dit SIM-kort er blevet aktiveret, kan du tilmelde dig en række mobiltjenester. På www.speaky.dk kan du læse mere om, hvilke services, til- og fravalg, som Speaky tilbyder. Nogle af disse tjenester skal du selv tilmelde dig, før du kan gøre brug af dem, mens andre vil være tilmeldt automatisk. Du kan til- og framelde dig tjenesterne på din selvbetjeningsside og via kontakt til Speaky Kundeservice.

Oplysninger til brug for saldooplysning opdateres som minimum med et interval på 24 timer. I visse tilfælde, f.eks. ved roamede opkald, jf. pkt. 3, eller opkald til særtjenester, kan oplysningerne dog fremkomme med yderligere forsinkelse. Du kan på Speakys hjemmeside eller ved henvendelse til Speaky få oplysning om eventuel betaling for de valgfri tillægsydelser.

5.2 Nummervisning (skjul nummer) Du kan permanent, eller pr. kald, vælge at blokere for nummervisning, så dit telefonnummer ikke overføres med henblik på visning hos modtageren af kaldet. Dem, der har valgt permanent blokering for nummervisning, kan pr. kald vælge at overføre nummeret. Du kan endvidere vælge fast permanent blokering for nummervisning, så dit nummer aldrig kan overføres - heller ikke pr. kald. Ved afsendelse af sms og mms vises dit telefonnummer til modtageren af sms'en eller mms'en. Dette gælder uanset, om du har hemmeligt nummer eller udeladt nummer.

Opkald til alarmtjenesten 112 kan aldrig blokeres for nummervisning.

Speaky etablerer i øvrigt efter dit ønske uden beregning permanent blokering for nummervisning. Har du hemmeligt nummer eller udeladt nummer, åbner Speaky efter dit ønske uden beregning for nummervisning. Med visse typer terminaludstyr kan du selv åbne for nummervisning, uanset om Speaky har etableret permanent blokering for nummervisning.

Medmindre andet aftales med dig, er nummervisning af indkommende kald til dig inkluderet i abonnementet på mobiltjenesten, hvis dette er teknisk muligt, og hvis den kaldende ikke har blokeret for nummervisning. Brug af nummervisning forudsætter, at terminaludstyret er beregnet til dette.

5.3 Takstopdelt forbrug Du kan løbende følge med i dit forbrug enten via din selvbetjeningsside, eller ved at kontakte kundeservice. I selvbetjeningsuniverset vil du kunne se to typer forbrug. Et registreret forbrug der viser valgte periodes registrerede forbrug, og forbrug på regning, der er det forbrug, der ligger inden for regningsperioden. Speaky viser begge typer forbrug, da forbrug sidst på måneden i nogle tilfælde bliver registreret senere, og derfor først kommer på din regning måneden efter. Dette gælder særligt udlandstelefoni, hvor der kan gå op til 30 dage inden forbruget registreres.

5.4 Specificeret regning og saldooplysning Du kan vælge at modtage en specificeret regning i stedet for den almindelige (takstopdelte) regning. Den specificerede regning viser forbruget for hver enkelt samtale, herunder oplysninger om det kaldte nummer, dato, klokkeslæt, varighed og pris. Speaky forbeholder sig retten til at fremsende den specificerede regning via mail til den mailadresse, som du har opgivet ved aftalens indgåelse.

Du kan se alle dine mobilregninger på din selvbetjeningsside. Du kan se, om regningen er betalt, og det er muligt at hente en regning i PDF-format. Du kan også kontakte Speakys kundeservice og få gensendt regningen til den mail, du oplyste ved oprettelse af abonnement. Speaky er berettiget til at tage et gebyr for at gensende en regning. Du kan få oplysning om saldo ved at ringe til Speakys kundeservice.

5.5 Saldomax Som standard er saldomax-grænsen indstillet til 2000 kr. om måneden, dvs. at dit abonnement bliver automatisk lukket, hvis dit forbrug overstiger dette beløb. Denne grænse er sat af hensyn til dig som forbruger. For at ændre denne grænse skal du kontakte Speakys kundeservice.

Forbrugsgrænsen beregnes på grundlag af dit samlede forbrug. Når spærring på saldomax aktiveres, spærres der for udgående opkald og dataforbrug. Det gælder også for abonnementer, hvor du kan ringe ubegrænset.

5.6 Telefonsvarer Du kan tilmelde dig telefonsvarer, så tager du automatisk imod beskeder, når opkald ikke besvares eller når telefonen er slukket.

du kan også indtale en personlig hilsen ved at ringe til telefonsvaren.

Telefonsvaren kan gemme op til 100 beskeder. Hver besked kan højest vare 3 minutter. Dine beskeder slettes automatisk efter 6 måneder.

Det er gratis at være tilmeldt denne tjeneste.

5.7 Udlandstelefoni Med udlandstelefoni får du mulighed for at foretage opkald til udenlandske numre, og du kan foretage og modtage opkald, mens du selv er i udlandet. Du skal være opmærksom på, at har du

ikke inkluderet en vis mængde udlandstelefoni i dit abonnement, vil du blive opkrævet efter de gældende roaming takster, hvis du foretager opkald i udlandet.

5.8 Spærring af dataforbrug i udlandet Du kan spærre dataforbrug i udlandet via din selvbetjeningsside. På de fleste nyere mobiltelefoner kan man også spærre dataforbrug (også kaldet roaming) direkte på telefonen.

5.9 Indholdstakserede tjenester Du har mulighed for at købe indholdstakserede tjenester - i form af tjenesteydelser og varer - via sms, mms eller WAP. Du kan eksempelvis købe en indholdstakseret tjeneste ved angivelse af en bestemt bestillingskode i en sms til et bestemt firecifret nummer (applikationskode) eller via internettet.

Indholdstakserede tjenester kan f.eks. være busbilletter, biografbilletter, magasiner, automatkøb, internetkøb, ringetoner, musik, spil, chat, nyheder, vejrudsigter, mobil TV, abonnementsbaserede tjenester eller adgange til indhold på elektroniske medier. Tjenesterne koster et beløb ud over det, som du normalt betaler i forbrugstakst for at sende sms/mms og benytte WAP. Priserne på tjenesterne oplyses i forbindelse med markedsføringen af disse.

Det er dit eget ansvar at sikre, at din mobiltelefon understøtter den bestilte tjeneste. Indholdstakserede tjenester udbydes både af Speaky selv og af andre indholdsudbydere. I begge tilfælde opgøres forbruger for tjenesterne af Speaky via din forbrugsoversigt på din selvbetjeningsside. Du hæfter for betalingen ved køb af de indholdstakserede tjenester. Det gælder også, hvis du overlader mobiltelefonen til andre personer, herunder også til børn.

For indholdstakserede tjenester hæfter du ved andres uberettigede anvendelse af simkortet som betalingsinstrument, såfremt der indtastes en til simkortet hørende personlig og hemmelig kode umiddelbart forud for hvert køb i det omfang det følger lov om betalingstjenster, jf. pkt. 7.2 nedenfor. Du hæfter ikke for andres uberettigede anvendelse af simkortet som betalingsinstrument, hvis købet kan gennemføres uden anvendelse af en til simkortet hørende personlig og hemmelig kode.

Du vil dog altid hæfte, hvis du har handlet svigagtigt eller forsætligt i forbindelse med misbruget. Se pkt. 7.2 for hæftelses- og ansvarsreglerne i Lov om betalingstjenester. Finanstilsynet, Forbrugerombudsmanden samt Konkurrencestyrelsen fører tilsyn med lov om betalingstjenester.

Du modtager kvittering pr. sms for alle enkeltstående køb med en værdi over 75 kr., for alle abonnementsbaserede tjenester uanset beløb samt for alle tjenester og varer, der ikke leveres direkte på mobiltelefonen. Prisen for dit køb af indholdstakserede tjenester fremgår desuden af din specificerede regning, ligesom Speaky tilbyder dig adgang via elektronisk selvbetjening til løbende af følge forbruget.

Speaky tilbyder dig mulighed for at sikre kontrol med udgifterne til køb af indholdstakserede tjenester ved at tilbyde dig mulighed for spærring af indholdstakserede tjenester. Ved spørgsmål til de indholdstakserede tjenester kan du henvende dig til Speaky. Speaky kan kun henvise dine spørgsmål og klager vedrørende tjenesternes indhold til indholdsudbyderne. Spørgsmål eller klager vedrørende takseringen af tjenesterne kan indgives til Speaky.

5.10 Forbrugsafregnet data Har du data inkluderet i dit abonnement, betaler du kun, hvis dit forbrug overstiger den inkluderede data. Har du ikke data inkluderet, så skal du betale for den data, du bruger. Vi har automatisk slået dataforbrug fra på dit forbrugsafregnede abonnement. Dette gør vi for at sikre, at du ikke får ubehagelige overraskelser på din regning. Såfremt du vil bruge data på dit forbrugsafregnede abonnement, så skal du selv gå ind og aktivere det på via din selvbetjeningsside.

 1. Mobildatatjenester

6.1 Generelt om Speakys mobildatatjenester Du kan benytte Speakys mobildatatjenester (GPRS, HSDPA m.fl.), som giver dig mobil internetadgang mv. Brugen af Speakys mobildatatjenester forudsætter, at dit terminaludstyr er beregnet til dette, og at dit udstyr er opsat korrekt. Forbrugsafregning for brug af mobildatatjenester sker efter den datamængde målt i MB, som du sender og modtager (datatrafik). Dit dataforbrug beregnes og takseres som udgangspunkt pr. 10 kilobyte pr. dataopkobling.

Du kan ved download af materiale fra internettet eller ved åbning af programmer modtaget pr. mail løbe en risiko for at inficere dit hardware og software med virus. Speaky har ikke indflydelse på disse forhold, og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf.

Du har selv ansvaret for alle informationer, som du stiller til rådighed for andre via internettjenesten. Dit brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af sådanne værker kan f.eks. ske ved distribution eller download. Det er dit ansvar at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere.

I forbindelse med handel på internettet eller ved erhvervelse af netydelser fra tredjemand har Speaky intet ansvar for dit og tredjemands indbyrdes mellemværende.

6.3 Kundens misligholdelse ved brug af mobildatatjenester I tilfælde af at du væsentligt misligholder forpligtelserne i henhold til abonnementsaftalen, er Speaky berettiget til at afbryde din forbindelse til mobildatatjenesterne eller begrænse din mulighed for brug af mobildatatjenesterne.

Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: A. Du portscanner andre computere på internettet eller skaffer dig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking). B. Du medvirker til spredning af virus. C. Du spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lignende). D. Du krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lignende. E. Du sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller header information. F. Du overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet.

Afbrydelser af din adgang til mobildatatjenester medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Når din forbindelse til mobildatatjenester i henhold til ovenstående er afbrudt, kan Speaky opsige aftalen om mobildatatjenester uden varsel.

6.3 Driftssikkerhed og ændringer af mobildatatjenester Speaky er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af Speakys mobildatatjenester for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. Speaky tilstræber at informere dig om ændringer med passende varsel, hvis Speaky skønner, at ændringen har væsentlig betydning for dit forbrug af tjenesten. Internettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden via mobildatatjenester.

En forbindelse til Speakys mobildatatjenester leveres med en nærmere angivet maksimal hastighed. Hastigheden kan variere afhængig af, hvor mange kunder, der benytter mobilnettet/samme mast samtidig (delt kapacitet), og afhængig af hvilket område du befinder dig i. Speaky forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse eller indskrænke mulighederne for anvendelse af mobildatatjenester på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold.

 1. Simkortet - bortkomst og uberettiget brug

7.1 Simkortet Du modtager ved indgåelse af abonnementsaftalen et simkort, hvortil der er knyttet to hemmelige koder, et Personal Identification Number (PIN-kode) og en Personal Unblocking Key (PUK-kode). PIN-kode og PUK-kode benyttes for at forhindre misbrug af simkortet. Simkortet, PIN-koden og PUK-koden skal opbevares hver for sig på en sikker måde.

Du modtager PIN-koden og PUK-koden i forbindelse med modtagelse af simkortet. Korrekt indtastning af PIN-koden er en forudsætning for, at simkortet kan benyttes. Du kan selv ved en procedure, der fremgår af terminaludstyrets brugsanvisning, ændre din PIN-kode. Speaky anbefaler, at PIN-koden altid bruges. Indtastes PIN-koden forkert tre gange i træk blokeres

simkortet. Simkortet kan derefter genåbnes ved korrekt indtastning af PUK-koden, der ikke kan ændres. Indtastes PUK-koden forkert 10 gange i træk, blokeres simkortet.

Du skal straks meddele Speaky på 70 60 60 98, hvis simkortet bortkommer.

Du kan mod betaling af gebyr bestille nyt simkort eller få ophævet spærringen på et kort, som du har meddelt bortkommet overfor Speaky.

7.2 Lov om betalingstjenester § 62, stk. 1-9 § 62. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, med mindre andet følger af stk. 2-6. Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter § 59.

Stk. 2. Med mindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til 1.100 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt.

Stk. 3. Med mindre videregående hæftelser følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til 8000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og 1) at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommer til den uberettigedes kendskab, 2) at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretager den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller 3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Stk 4. Betaleren hæfter med op til 8000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt falsk underskrift og betalers udbyder godtgør 1) at betaleren eller noget, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet eller 2) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige 8000 kr.

Stk 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegræsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså, eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

Stk 7. Uanset stk. 2-6 hæfter udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret.

Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. § 60, stk. 1, nr. 2.

Stk 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet.

 1. Taksering

Tale bliver afregnet pr. påbegyndt minut (minuttaksering).

 1. Opsigelse

Du kan opsige aftalen med et varsel på 30 dage, med mindre du har indgået aftale om en bindingsperiode. Det fremgår af ordrebekræftelsen, om der er aftalt en bindingsperiode. Opsigelsen kan kun ske ved telefonisk kontakt til Speaky, via henvendelse via e-mail til support@speaky.dk, eller via nummerflytning fra ny udbyder.

 1. Ændring af vilkår og priser

Speaky kan ændre disse tillægsvilkår samt abonnementsafgifter, forbrugsafgifter og gebyrer. Ved ændring i disse vilkår vil du kunne opsige abonnementet uden normal opsigelsesvarsel.

 1. Tvister

Enhver tvist mellem partnerne skal forsøges løst i mindelighed. Såfremt det ikke lykkedes, kan parterne indbringe sagen for de almindelige domstole.

 1. Klageadgang

Ved uenighed om aftalens overholdelse og den krævede betaling, kan kunden klage skriftligt til Speaky. Klagen indgives skriftligt, og Speaky skal senest 14 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen. Speaky træffer afgørelse i klagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 6 måneder, før der foreligger en afgørelse.

Speakys afgørelser kan indbringes for Teleankenævnet, Axeltorv 6, 3. sal, 1609 København V, tlf. 33 18 69 00, www.teleanke.dk. Hvis Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed.

 1. Ikrafttræden

Disse betingelser er gældende fra den 1.maj 2021, og er gældende indtil nye meddeles. De til enhver tid gældende abonnementsbetingelser fremgår endvidere af Speaky.dk.

 1. Nyttige numre - kundeservice, fejlmelding og alarmopkald

Kundeservice: 70 60 60 98 Alarmcentralen: 112 Tyverispærring: 72 62 76 34 Telefonsvarer: 21 11 11 11 Kundeservice e-mail: support@speaky.dk

Speaky v. Telenabler Aps Birkerød Kongevej 40

3460 Birkerød

CVR 35414495

Nyheder fra Speaky

 

Læs seneste nyheder her:

Siren - nyt varslingssystem

Advarsel om svindel SMS

3G udfases

5G er på vej.

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsmail og få produktnyheder direkte i din indbakke.

 

 

 

Brug for hjælp? 

  Se FAQ

  Se øvrige priser her

  Læs vores vilkår her   

  Se Dækningskort

 

Kontakt

Speaky

Klintehøj Vænge 19

3460 Birkerød

Man-tors 9.00-16.00

Fredag 9.00-15.00

Frokostlukket 12.00-13.00

Tlf. 70 60 60 98

Support@speaky.dk